PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐỨC

- Được thành lập từ năm 1962 có tên gọi trường "Vỡ lòng - Mẫu giáo"

- Lúc đầu nhà trường gồm 8 lớp (6 lớp vỡ lòng và 2 lớp Mẫu giáo

- Năm 1992 được hợp nhát thành trường Mầm Non gồm 13 nhóm lớp với 28 đồng chí cán bô giáo viên

- Năm 2008 trường được đổi tên thành Trường Mầm non Bán công An Đức

- Năm 2012 Trường được chuyển đổi loại hình Bán công sang Công lâp