PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON AN ĐỨC
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Mầm non An Đức - Ninh Giang - 30299322
Phiên bản: TMT-QLNT: Tr@M|Th@! - 26.07.2015
STTTên trườngWebsite
1TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
2THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn
3THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn
4THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn
5THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn
6THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn
7THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn
8THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn
9THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn
10THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn
11THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn
12THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn
13THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn
14THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn
15THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn
16THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn
17THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn
18THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn
19THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn
20THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn
21THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn
22THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn
23THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn
24THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn
25THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn
26THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn
27THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn
28THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn
29THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
30THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn
31Tiểu học Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn
32Tiểu học Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn
33Tiểu học Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn
34Tiểu học Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn
35Tiểu học Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn
36Tiểu học Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn
37Tiểu học Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn
38Tiểu học Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn
39Tiểu học Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn
40Tiểu học Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn
41Tiểu học Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn
42Tiểu học Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn
43Tiểu học Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn
44Tiểu học Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn
45Tiểu học Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn
46Tiểu học Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn
47Tiểu học Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn
48Tiểu học Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn
49Tiểu học Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn
50Tiểu học Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn
51Tiểu học Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn
52Tiểu học An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn
53Tiểu học Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn
54Tiểu học Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn
55Tiểu học Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn
56Tiểu học Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn
57Tiểu học Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn
58Tiểu học Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn
59Mầm non thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn
60Mầm non Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn
61Mầm non Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn
62Mầm non Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn
63Mầm non Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn
64Mầm non Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn
65Mầm non Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn
66Mầm non Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn
67Mầm non Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn
68Mầm non Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn
69Mầm non Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn
70Mầm non Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn
71Mầm non Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn
72Mầm non Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn
73Mầm non Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn
74Mầm non Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn
75Mầm non Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn
76Mầm non Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn
77Mầm non Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn
78Mầm non Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn
79Mầm non Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn
80Mầm non An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn
81Mầm non Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn
82Mầm non Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn
83Mầm non Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn
84Mầm non Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn
85Mầm non Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn
86Mầm non Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn
87Mầm non Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn